Байбек Айгүл Қыдырғалиқызы

E-mail: aigul.akzhelen@gmail.com

Академиялық қызметі: музыкатану және композиция кафедрасының доценті

Ғылыми дәрежесі: өнертану ғылымдарының кандидаты

Білімі/біліктілігі: 1993, Құрманғазы атындағы Алматы Мемлекеттік консерватория / этномузыкатанушы, оқытушы

Қызмет бағыты: музыка білімі, ғылым

Кәсіби қызметі: 23 жыл, Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерватория, Қазақ Ұлттық өнер  университеті

Ғылыми еңбектер, басылымдар:

Жұмыстың атауы мен шығыс деректер

DOI (Digital Object Identifier)

немесе жарияланымға сілтеме

Б.п. көлемі және бет саны

Қосалқы авторлардың аты-жөні

 Халықаралық мәліметтер қорына кіретін Web of Science және Scopus ғылыми журналдарында мақалалар

1

Казахский свадебный фольклор юго-запада Жетысу: семантика образов, музыкально-стилевые особенности// Журнал Ethnomusicologi

 

0,5

Бабижан Б.,

Бердибай А.,

КарамолдаеваД.,

Толенбаева К.

 Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған Қазақстандағы ғылыми журналдарда, сондай-ақ, оларға теңестірілген жақын және алыс шетелдегі журналдарда мақалалар

1

Үкілі Ыбырай – сан қырлы дарын иесі// Вестник КГУ им. Ш.Уалиханова. Серия филолог. № 4, 2017г. Кокшетау С. 285-291         

 

0,5

 

2

Қайрат Байбосынов – Үкілі Ыбырай әндерінің кемеңгер орындаушысы// Хабаршы-Вестник КНПУ им. Абая, Серия «Худ. образование: искусство-теория-методика». № 4 (53), 2017 г. Алматы  С.119-123

 

0,5

 

3

Песенное искусство салов и сері: музыкальный стиль как единство социально-художественных функций// Межд. научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана», № 4 (62), 2018 г. Астана   С. 98-102

 

0,5

 

4

«Теміртас» – шедевр Біржан сала// Науч. журнал Saryn art and science journal № 4 (21), 2018. С. 11-18

 

0,5

 

5

 

 

 

Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясындағы Этносольфеджио курсының құрылу тарихы// Хабаршы-Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Серия Педагогика. Психология. Социология. № 1 (122) /2018 г. Астана с. 54-62

 

0,5

 

6

Үкілі Ыбырай – многоликий мастер перевоплощений// Хабаршы-Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Серия Филология №2 (123)/2018 г. Астана с. 51-63        

 

0,5

 

7

Устные формы работы в курсе Этносольфеджио как традиционный принцип воспитания народных певцов// Хабаршы-Вестник ЕНУ им.        Л.Н. Гумилева, Серия Педагогика. Психология. Социология. № 2 (123) /2018 С. 55-62

 

0,5

 

8

Біржан сал – выдающийся представитель песенной традиции Арки// Хабаршы-Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Серия Филология № 3 (124) /2018 г. Астана С. 69-80

 

0,5

 

9

Хабаршы-Вестник КНПУ им. Абая, Серия «Худ. образование: искусство-теория-методика» № 3 (56), № 4 (57) /2018 г. Алматы С. 98-104.

 

0,5

 

10

Роль Этносольфеджио в сохранении и развитии песенного наследия казахов в условиях глобализации// Журнал Чувашского государственного института культуры и искусств «Ethik culture» ». – 2019. – № 1 (1).  C. 19-23.

 

0,5

 

11

Этносольфеджио как система обучения народных музыкантов, интегрирующая традиции устных и письменных музыкальных культур// Евразийская наука и искусство. Вестник, 2019 ноябрь. С. 8-14.

 

0,5

 

12

Этносольфеджио курсындағы  жазбаша жұмыс түрлерінің дәстүрлі ән өнерін сақтап, дамытудағы  маңызы// SARYN Art and Sciense journal.

Желтоқсан, 2020 ж.

 

0,5

Байханова С.

 Монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары

1

Заманауи музыкалық білім беру жүйесінде ән дәстүрін трансляциялау (Этносольфеджио курсы). Оқу құралы//

Алматы: «Асыл кітап», 2020. – 264 б.

 

 

 

2

Трансляция песенной традиции в современном обучении профессиональных музыкантов (курс Этносольфеджио).

Учебное пособие// Алматы: «Асыл кітап», 2020. – 268 с.

 

 

 

3

Песенный канон и индивидуальные стили устно-профессиональной лирики Арки в контексте творчества  Біржан сала, Ақан сері и Үкілі Ыбырая.

Монография// Алматы: «Асыл кітап», 2021. – 280 с.

 

 

 

 Конференциялардың материалдарында мақалалар

1

Феномен смеха в традиционной культуре казахов// Межд. конгресс «Фольклор народов России и стран СНГ». Науч. конф. «Смех и плач в традиционной культуре» Санкт-Петербург, 2016.

С. 13-14.

 

0,5

 

2

Трансляция песенной и инструментальной традиций казахов в профессиональном обучении народных музыкантов//2nd international scientific conference «culture and art: Research and management» Conference materials Batumi, 2017. С. 376-380.

 

0,5

 

3

Домбра как фактор ладообразования устно-профессиональных песен Арки (практический аспект)// Материалы межд.  конф. «Проблемы современного музыкознания и этноорганологии», посв. 90-летию Болата Сарыбаева. Астана, 2017 С. 44-50

 

0,5

 

4

Суфийские мотивы в песенном наследии Ақан  сері// Құрманғазының 200 ж. арн. «Дәстүрлі музыка: тарих және теория мәселелері» атты халық. ғылыми-тәжірибелік конф.  материал. Алматы, 2018. С. 38-45

 

0,5

 

5

Ақан сері әндерінің стильдік ерекшеліктерін зерттеу (Этносольфеджио курсындағы теориялық аспектілер)// Ақан сері Қорамсаұлы 175 ж. арналған «Бір кезде Ақан едім аспандағы» атты респ. ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Көкшетау, 2018;

Б. 24-29          

 

0,5

 

6

Музыкалық білім беру жүйесінде Ақан сері мұрасын зерделеу// Ақан сері Қорамсаұлы 175 ж. арналған «Бір кезде Ақан едім аспандағы» атты респ. ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Көкшетау, 2018;

Б. 29-35

 

0,5

 

7

А.Затаевичтің еңбектерін  музыкалық білім беру жүйесінде зерделеу// А.Затаевичтің 150 жылдығына арналған «Ғасырлар  кеңстігіндегі көне сарындар» атты халық.  ғылыми-теор. конф. материалдары, Алматы, 2019. С.112-118

 

0,5

 

8

История  создания  курса «Этносольфеджио» для музыкантов-народников в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы// Международная научно-практическая конференция «Профессиональное музыкальное образование: история, теория и практика» к 75-летию Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. 27 ноября 2019 года.

 

0,5

 

9

Жоғарғы музыкалық білім беру жүйесінде Арқа ән мәдениетінің өкілдері: сал-серілерден Абайға дейінгі ән мұраларын зерделеу// Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Абайдың

рухани мұрасы және қазіргі заманғы өнертанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық

ғылыми-практикалық конференция,

19 қараша, 2020 жыл. Б. 41

 

0,5

 

10

Стилевые аспекты устно-профессиональной песенной культуры казахского народа (на примере песенного наследия Укiлi Ыбырая)// Традиционная культура: творчество, поведение, ритуал: тезисы докладов и сообщений Межд. научного конгресса «Фольклор народов России и стран СНГ». Санкт- Петербург,

12–16 ноября 2020 г.

– С. 18

 

0,5

 

11

«Ұстаз бен шәкірт» – күйшілік өнердегі дәстүр сабақтастығын іске асыратын рухани жүйе // Кәсіби музыкалық білім: тарихы, теориясы мен практикасы: Халықаралық ғылыми-тәж. конф. материалдары. –

 А., 2021. – С.81

 

0,5

Даненова М.

 Басқа басылымдар

1

Этносольфеджио курсында қазақ музыка мәдениетінің ауызекі және жазбаша дәстүрлерін интеграциялау// Сб. науч. трудов «Базаралы Муптекеев: ғалым-зерттеуші, бабалар мұрасын жинақтаушы, шертпе күй орындаушысы Астана, 2017. С. 247-251.

 

0,5

 

2

Дәстүрлі орындаушыларды оқыту мәселелері// Исполнительское искусство: История, методика, практика к 75-летию КНК им.Курмангазы. Алматы, 9 апреля, 2019. С. 141-148

 

0,5