Досанова Алма Абилхановна

Байланыс мәліметтері: Е-mail: alma82binara@mail.ru

Музыкатану кафедрасының доценті

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Білімі / біліктілігі (жылы, елі, оқу орны): 2001-2005 ж., Қазақ ұлттық музыка академиясы, Музыкатану; 2005-2008 ж. Л.Н.Гумилев атындағы Еураизялық ұлттық университетінің аспирантурасы; Педагогика

Қызмет бағыты: ғылыми-педагогикалық

Кәсіби қызметі: (тәжірибесі, мекеме, лауазымы) 15 ж., Қазақ ұлттық өнер университеті, доцент

Ғылыми еңбектер, басылымдар, (соңғы 3 жылдағы басылымдары)

– National identity in the modern education of Kazakhstan: Журнал (импакт –фактор) Opcion, Ano 34, 2018, № 85-2. – p. 544-568.

Біліктілікті арттыру курстары:

1) Повышение квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов по Программе «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайына жоғары оқу орындары профессор-оқытушылар құрамының кәсіби құзыреттілігін арттыру» – «НЦПК «Орлеу» (РИПКСО), г. Нур-Султан, – 28.09-08.11.2019 г. 240 часов №00200

2) Montreux school of business, Швейцария, “Педагогическая диагностика,  управление и оценка качества образования” 480 часов

Жетістіктері:

Лауреаттар (оқушылары): (лауреаттардың фотосуреттері)

Калиева Ляйля  – 26-27 марта, 2015 ж. Диплом 2 орын, Республикалық музыкатанушылық олимпиадасы, ҚазҰӨУ

Садыкова Жамал – 26-27 марта, 2015 ж ж., Диплом 2 орын, Республикалық музыкатанушылық олимпиадасы, ҚазҰӨУ

Меңгерген шет тілдері: Ағылшын тілі (Intermediatе)

«Музыкатану және композиция» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Алма Абилхановна Досананованың ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк еңбектерiнің ТIЗIМI

Жұмыстың атауы мен шығыс деректер

DOI (Digital Object Identifier)

немесе жарияланымға сілтеме

Б.п. көлемі және бет саны

Қосалқы авторлардың аты-жөні

Халықаралық мәліметтер қорына кіретін Web of Science және Scopus ғылыми журналдарында мақалалар

1

National identity in the modern education of Kazakhstan: Opcion, Ano 34, 2018, № 85-2. – p. 544-568.

https://elibrary.ru/item.asp?id=38621199

1,4 б.п.

КунековаТ.М., Досанова К.К., Жумашева Г.К.

2

The Formation of Intercultural Tolerance Through Musical Art// Life Science Journal, 2014.-12(12s). – P. 894-898.

https://lifesciencesite.com/lsj/life1112s/194_26691life1112s14_894_898.pdf

0,4 п.л.

Альпеисова Г.Т., Досанова К.К.

Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған Қазақстандағы ғылыми журналдарда, сондай-ақ, оларға теңестірілген жақын және алыс шетелдегі журналдарда мақалалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары

3

Музыкальное просвещение в Акмолинской области (конец ХIX – первая треть XX веков): монография// Астана, КазНУИ, 2013. – 165 с.

 

10.3 б.п.

 

4

Произведения композиторов Акмолинской области: учебное пособие// Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2011. – 63с.

 

4,0 б.п.

 

Конференциялардың материалдарында мақалалар

5.

Историко-педагогический опыт музыкального просвещения в Казахстан// Традиции казахской и европейской школы искусств: новаторство творческих концепций и художественных интерпретаций: материалы международной научно-практической конференции, посвященной к 100-летию народного артиста, профессора Каукена Кенжетаева – Астана, 2016. – С. 61-66.

 

0,4 б.п.

 

6.

Полиязычие в музыкальной культуре как фактор формирования национальной идентичности// Национальная идентичность в социокультурном пространстве Казахстана: материалы республиканской научно-практической конференции. – Астана, 2016. – С.49-53.

 

 

0,4 б.п.

 

7.

Идея сохранения культурно-национальной идентичности в музыкально-поэтическом творчестве казахского народа// Проблемы исследования учения и наследия Ходжи Ахмеда Ясави: материалы V Международной научно-практической конференция – Туркестан, 13-14 октября 2016 г. – С.52-57.

 

 

0,4 б.п.

 

8.

Педагогические подходы к формированию национальной идентичности личности// Р.Т. Багланова: историко-культурное наследие творческой личности: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения народной артистки СССР, Халық Қаһарманы Розе Баглановой. – Астана, 2017. – С. 70-84.

 

 

0,8 б.п.

 

9.

Художественно-эстетическое образование как условие формирования национально-культурной идентичности личности// Национальная идентичность в современном мире: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. – Астана, 2017. – С. 56-59.

 

 

0,3 б.п.

 

10.

Песенные традиции казахского народа: воспитательный аспект// Культура и искусство: традиции и современность:сб. науч. статей по материалам VIII Международной научно-практической конференции – г. Чебоксары, Чувашский государственный институт культуры и искусств. РИНЦ. 27 февраля 2020 г

https://elibrary.ru/item.asp?id=43928296

0,4 б.п.

 

11.

Музыкальное просвещение Акмолинской области: истоки, факты, имена
// Проблемы композиторского творчества, исполнительства, просветительства: сб. науч. ст. – Қазақ ұлттық өнер университеті. – Нур-Султан: ТОО «Мастер ПО», Апрель 2020.

 

 

0,4 б.п.

 

12.

Стратегия социокультурного развития Акмолинского региона в период конца XIX века – первой трети ХХ века.// Всероссийской научно-практической конференции «Национальный проект «Культура» и региональные культурные стратегии» Пермь, 13-14 мая 2021 г., 407-409 С

https://elibrary.ru/item.asp?id=46697486

0,3 б.п.

 

Басқа басылымдар

13

Проблемы национальной идентичности в контексте современных теоретических исследований// Современные направления междисциплинарных исследований: национальная идентичность в культуре: материалы выступлений, докладов и сообщений участников методологического семинара (6 июня 2015 г.). – Астана, ТОО Мастер По, 2015. – С. 12-17.

 

0,4 б.п.

 

14

Aitys in the Context of Preservation of National Traditions of the Kazakh// ICTM  International council for traditional music: 43rd world conference. – Astana, Kazakhstan, 16-22 july 2015. Abstracts. – С. 48-49.

 

0,3 б.п.

 

15

Музыкально-поэтическое искусство военных лет на уроках музыки// Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. –  № 3(106). – С. 43-46.

 

0,4 б.п.

Альпеисова Г.Т.

16

Письма-песни с фронта – важный источник по истории фронтовой повседневности //Музыкально-поэтическое наследие казахского народа: песни-письма из прошлого: материалы региональной научно-практической конференции. – Астана, 2014. – С. 23-28.

 

0,4 б.п.

 

17

Музыкальные традиции как основа методологических исследований социокультуры Казахстана// Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка тюркских народов: прошлое, настоящее и будущее: материалы международного симпозиума. – Алматы, КазНПУ им. Абая, изд. «Ұлағат», 25-26 апреля 2013. – С. 186- 190.

 

0,4 б.п.

 

18

Development of musical education in the area of Akmolinskaya region at the end of XIX-beginning of XX centuries// Казахстан: этнокультура, традиции и современность /Первый научный сборник – Ассоциация вузов Республики Казахстан и ITI – США, 2012. – С. 119-122.

 

0,4 б.п.

 

19

Просветительская направленность песенного творчества Ахан-серэ//«Боранбаев – оқулары – 2012: Көркем білімнің төңірегідегі педагогикалық тәжірибе және жаңашылдық»: ҚР-ның  тәуелсіздігінің 20 жылдығын тойлауына байланысты аумақаралық ғыл.-тәжірибелік конф. материалдары. – Астана, ҚазҰӨУ, 2012. – С. 73-77.

 

0,3 б.п.

 

20

Ақмола облысындағы музыкалык ағартудағы тарихи- педагогикалық іс-тәжірибе

// Актуальные проблемы национального и поликультурного образования: материалы заседания «круглого стола». – Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2011.–С.30-36.         

 

0,4 б.п.

 

21

Ақмола облысының озат педагог-музыканттардың ағартушылық  іс-тәжірибелері

// Актуальные проблемы национального и поликультурного образования: материалы заседания «круглого стола». – Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2011.–С.20-25.

 

0,3 б.п.